Hernehim Cultuurpagina's
Persoonlijke Pagina JohnN

'Vrienden van Hernehim Cultuur'
zijn auteurs die eerder op deze website hebben gepubliceerd en zich 
vanaf 01.01.03 als VvHC hebben aangemeld. 
Persoonlijke presentaties gekoppeld aan Hernehim Cultuur: 
hosting incl. onderhoud op jaarabonnement. Meld interesse bij de Redactie. 

© Copyright van en verantwoordelijkheid voor alle inhoud op deze Persoonlijke Pagina 
   berust bij de auteur. Vermenigvuldiging zonder toestemming is bij wet verboden.

HOME 
Nieuws  
Blog en proza 
Themapoëzie 
Vrije poëzie   
Vertaalproject 
Proza  
Activiteiten 
Over schrijvers 
Archief 
Contact     
JohnN - Boarnsterhim Frl. 

JohnN

Schrijver
onder pseudoniem John Newswatcher als columnist en tevens schrijver
van korte verhalen, essays en een novelle

Dichter -
onder pseudoniem JohnN zowel als onder zijn eigen naam John Zwart 
leest hij voor radio en op podia uit zijn rijke verzamelde werk en drie 
eigen bundels. 

Biografische introductie en overzicht 
Geboren Noordhollander - zijn kindertijd in de Zaanstreek werd overschaduwd 
door de tweede wereldoorlog, diepe impressies uit het laatste oorlogshalfjaar:
luchtalarm, hongerwinter, vader gearresteerd, aftocht verslagen Duitse eenheden
gevolgd door de
bevrijdende doortocht van de Canadezen. 
De kinderlijke verwachting van een 'betere
wereld' ging snel verloren, 
een realistisch wantrouwen naar politiek en een algemeen
kritische houding 
zou blijven. 
Tijdens zijn middelbare school ontwaakte de interesse voor literatuur en poëzie,
hand in
hand met de aantrekking van de verte en de zee. Bewonderde dichter:
Jan J Slauerhoff -
er volgden er later meer, maar Slauerhoff zou altijd bovenaan 
in het lijstje blijven staan. 
Hij trok naar de Zaandamse houthaven, waar Russische en Zweedse schepen 
kwamen
lossen, later vaak op 't fietsje naar de Amsterdamse IJ-havens. Het 
liep uit op vijftien jaar
zeevaren, goed voor de ontwikkeling van een filosofische
levensvisie. 
Een beschouwende en soms licht melancholische sfeer kenmerkt vaak zijn
dichterschap,
wat ook bij Slauerhoff domineert, maar in vorm en stijl blijft hij 
altijd zichzelf en streeft ernaar geen nadrukkelijk 'volger' te willen zijn.
Pas na de komst van het internet begon hij te publiceren en op te treden.op
podia. Sinds 2000 werden een aantal gedichten in diverse bloemlezingen 
opgenomen, en kwam een drietal bundeltjes uit in eigen beheer. 
De laatste,  "Zeearmen", daarvan de meest succesvolle, met drie oplagen van
telkens 50 exemplaren. 
Korte tijd was hij verbonden aan Poetry Alive! een poëziesite die later verkocht
werd aan NCRV. Sinds 2001 is hij de eindredacteur van het internet literair 
magazine "Hernehim Cultuur",
een podium voor meer serieuze amateur-schrijvers
en dichters. Hij trad op zowel met poëzie als proza in enkele afleveringen van 
het NCRV radioprogramma "Nachtlicht", later nog incidenteel in "Casa luna".

Hij won in 2008 de luisteraarwedstrijd van John Jansen van Galen van NOS 
"Met het oog op morgen", die elke zondagavond zijn
programma afsluit met 
een gedicht uit een gerenommeerde bundel. Voor de jubileumuitzending werd 
het winnende gedicht "Onderhuurders in het voorbijgaan" gekozen. 
Hij was verder te zien en te horen op vele podia: "Festival Sunsation" Lelystad,
"Dichters in de Prinsentuin" Groningen, "Fluxus" Zaandam, "Vurige Tongen" 
(Ruigoord)
Amsterdam, "Drents Open-Dichtfestival" Schoonoord, "Poëzie in 
het Park" Amsterdam
Wereldboekenstad 2008, Dichterscafé Eijlders aan het
Leidseplein, Amsterdam en tijdens het recente
Poetry Intenational 2010 nog 
in "de verborgen tuinen" bij "Ongehoord" Rotterdam. 
De meest recente publicatie is in  "Dicht in de
Buurt - top 100" een uitgave 
van dagblad Trouw - januari 2010. 

 
Uitgebreide biografische achtergronden en invloeden

JohnN – pseudoniem voor de dichter John Zwart, afgeleid van het columnisten-
pseudoniem John Newswatcher – is een oorlogskind, geboren 'onder de rook
van Amsterdam', in Koog aan de Zaan. De tweede wereldoorlog heeft zeker niet
nagelaten een stempel op zijn karakter te drukken. In het laatste oorlogsjaar al
oud genoeg om herinneringen te houden aan de ellende in de nabije hoofdstad,
de vader die werd gearresteerd en afgevoerd, represailles op sabotagedaden met
als gevolg fusillades en lijken op straat. En opeens de euforie van de doortocht
van Canadese troepen, dat alles staat als onbevattelijke tegenstelling in zijn 
geheugen gegrift. 
En toen zou de hele wereld veilig, vriendelijk en liefderijk worden en de oude 
beelden geleidelijk verdrijven. De golf van vergelding die onschuldigen trof, grote
collaborateurs die de dans ontsprongen en Hollandse soldaten die ten strijde 
trokken tegen de vrijheidsdrang in Indonesië, was een ongelooflijke desillusie: 
de wereld was slecht maar vervolgens ook nog slecht gebleven. 
Vanaf zijn prilste jeugd groeide een wantrouwen tegen imponerend gezag en nog
altijd is de kritische houding tegenover 'vanzelfsprekend' machtsvertoon gebleven,
zowel in de politiek als zakelijk. 
Zijn middelbare schooltijd bracht hij door op het Lyceum te Zaandam (1953) waar
de enige lessen die hem echt interesseerden werden gegeven door Drs. Lemaire
(Frans), Dr. Prud'homme van Reine (Biologie, een van de opvolgers van Heimans
en Thijsse in de grondlegging van de Vereniging van Natuurmonumenten) en de 
toen nog jonge leraar-schrijver Jan van Houts (Nederlands). 

De Houthaven te Zaandam, een beeld van 1950 - Er voeren bijna uitsluitend nog
tripelexpansie stoomboten, de overlevers van WO II. Omdat gezaagd hout een vrij
lichte lading is, werd er ook nog een flinke deklast meegenomen. Bij slecht weer
werd die zwaarder en zwaarder en liepen de schepen met flinke slagzij binnen...

© Copyright met dank aan fotoarchief Han Mol - Zaans Industrieel Erfgoed. 

 

Na eerder al bewegend dek te hebben gevoeld - en ook zout water geproefd - 
op de Groninger kustvaarders, was dit schip het eerste oceaanschip om op in 
te schepen als nog zeer jeugdig leerling-officier. 

ms Oranjefontein pgog -  hier door een luchtfotograaf op de gevoelige plaat 
gezet op de vroege morgen na haar vertrek uit Kaapstad met als bestemming
Port Elizabeth
Eigenaar: Verenigde Nederlandse Scheepvaart Mij. - Holland-Afrikalijn
Grootte 10.547 brt, voortstuwing tweeschroef 2x 1800 bhp dieselengines
Dienstsnelheid 17 knots (31 kmu), 160 passagiers, off.&bemanning 110.

Geschiedenis: Het schip was nieuw, in mei 1940 nog in afbouw liggende 
in de Waalhaven te Rotterdam - en overleefde het grote bombardement. 
De Duitse overwinnaar nam het in 1941 mee naar Hamburg om te oefenen
met lucht- en onderzeeboot aanvallen! Na de capitulatie werd 't beschadigde
schip gerepareerd op een Britse werf in Newcastle. Eind 1945 kon het dan 
eindelijk in dienst worden gesteld en maakte een reis naar de Cariben voor
het terugbrengen van Nederlanders uit de West. In het Instituut voor Beeld
en Geluid te Hilversum is daar nog een radioreportage over bewaard gebleven.
Begin 1946 kon het bijna zesjarige schip eindelijk ingezet voor het beoogde
doel: Lijndienstvaart voor passagiers en vracht  West-Europa <> Zuid-Afrika.
Tot medio 1967 onderhield ms Oranjefontein deze dienst, ruim twintig jaar. 
In september van dat jaar werd het naar Bilbao gesleept - voor de sloop.


Jan van Houts bracht de interesse voor literatuur op gang. Hij maakte kennis met
de schrijvers Bomans, Haasse, Hermans, Vestdijk, Slauerhoff. 
De laatstgenoemde vooral vanwege de poëzie evenals John Masefield (vooral in
vertalingen van Slauerhoff), Marsman, Vasalis. Maar óók stijlvernieuwers zoals
Lucebert en Vinkenoog. 
Jan van Houts vond de eigen prestaties van JohnN opmerkelijk en beloonde vrijwel
alle "opstellen" met 9 ½ of een 10– (Tienen gaf hij niet, 'tienmin' was het hoogste,
want tien is voorbehouden voor perfectie. En perfectie bestaat niet, zo was zijn
mening). 
De jaren 50 waren benauwend voor iemand met een opstandige geest zoals 
JohnN en zodra hij daartoe kans zag ontvluchtte hij het ouderlijk huis om als 
vervolg terecht te komen op een streng internaat in Groningen, waar opleidingen 
werden gegeven tot officier ter koopvaardij. Heel jammer is het dat daarbij alle 
schrijfsels uit de lyceumjaren verloren zijn gegaan.
Het volgend decennium werd op de wereldzeeën doorgebracht onder driekleur en
andere vlaggen. Hij heeft enorm veel geschreven in die jaren: brieven aan het 
thuisfront – zeer vele aan zijn Groningse echtgenote – die de vorm aannamen van
reisverhalen, complete essays en toen al schreef hij de eerste gedichten.
Gevoel van eigenwaarde als schrijver was echter geheel afwezig en bij gebreke 
aan respons verdwenen de meeste kladjes in de prullenbak en werden er maar 
weinig gedichten bewaard. 
Zijn belangstelling voor de bedreiging van het leefmilieu werd concreet door het 
lezen van "Silent Spring", het boek van Rachel Carson dat een appèl aan de 
Amerikaanse commercie was om zich verantwoordelijk te weten voor de grote 
milieuschade die de aarde werd aangedaan..De kritische houding ten aanzien
van de Amerikaanse leefstijl werd aangescherpt door "The hidden persuaders",
een boek over de almacht van het consumentisme. 
Al in de jaren zestig tekenden de problemen zich duidelijk af, de onderwerpen 
die deze 21ste eeuw onontkoombaar om de aandacht schreeuwen. 

In 1956 - elf jaar na de uitgestelde maidentrip van ms Oranjefontein 
vertrok John Zwart uit Amsterdam, vanaf de Oostelijke IJhavens naar
de grote sluis van IJmuiden voor de reis Antwerpen-Southampton-
Las Palmas - Kaapstad - Port Elizabeth - East London - Durban v.v.
Onder het gezag van kapitein A.Verboom, hoofdwtk J.Blok en als 
directe chef H. Colenbrander. Weer elf jaar later zou het eindoordeel
over dit schip met een bijzondere geschiedenis worden geveld. 
H. Colenbrander was al die jaren aan boord gebleven, behoudens zijn
vakanties, hij was de laatste nog steeds op zijn post, de laatste reis. 

© Copyright luchtfoto met dank aan VNSM archief arendweb. 

   

De Argeloozen 

Aan alles onttrekken wij ons, niet aan 't verwijt 
Dat we ontrouwen zijn en eervergeetnen;
Maar kunnen wij ons vrijwillig keetnen
Waarom zooveel verten wachten, zoo wijd? 

De nijveraars heeten onze dwazen, verblinden, 
En voorspellen: het zal ons berouwen 
Dat wij op zeeën en bosschen en winden 
Als vrienden en eeuwige vreugden vertrouwen. 

't Is waar dat wij roekloos de krachten verspillen 
Waaruit zij een veilig leven maken; 
Zijn noemen ons droomers, maar wij waken 
Over andere belangen en willen 

Ons niets dat wereldsch is laten verbergen 
Zoover als de zeeën de landen kussen. 
De gedaanteverwisseling van planten, bergen 
En de glanzen en geuren daartusschen...

4 Strofen uit:"Serenade" van Jan J Slauerhoff (1898-1936) 

 

 

Brieven op zee 

Gelezen worden ze ontelbre malen, 
Al was de inhoud haast vooruit geweten, 
Van 't zelfde levensstof in alle talen 
En op den duur tot op het woord versleten. 

Toch weer ontvouwd, na 't eenzaam avondeten, 
Des nachts op wacht, te kooi en na 't verhalen; 
Voor hen, die zooveel eenzaamheid verbeten 
Is uit die letters leeftocht nog te halen. 

Tusschen lieve en liefhebbende steeds staat er 
Van kroost, huis, dorp en eiland weer 't alleen 
Bij trouw, geboorte en dood gevarieerd relaas. 

Na tal van reizen is het of een waas 
't Bekende aan land omhult, men is alleen 
En hoort bij 't schip en houdt het met het water. 

 

Sonnet uit "Een eerlijk zeemansgraf" Jan J Slauerhoff

 

 

Over het oudere werk
   
Van de enorme productie van JohnN uit die zeevarende tijd zijn slechts behouden
gebleven: "De vliegende Hollander" en "Mijn gedachten bij hem" (twee gedichten 
in eerbied voor J. J. Slauerhoff) - verder: "In alle tijden", "Rood-wit-blauw", 
"Kerstavond naar zee", "Maanzicht", "Zeedistels", "Divided Nations", 
"Eerlijk gezegd", "Pollutie" en "Sinaï".
De schamele oogst tot aan de jaren tachtig. 

Hiervan werden meer dan dertig jaar later enkele titels gepubliceerd in de bundel
Zeearmen - uitgegeven in eigen beheer in febr. 2002. Het gedicht "Zeedistels"
werd eveneens door uitgeverij "De Distel" te Brussel uitverkozen als sluitstuk in de
jubileumbloemlezing Distelbloemen, een uitgave van sept. 2002. 
De jaren 70 werd JohnN opgeslokt door een nieuwe carrière aan de wal. 
Creatief een heel stille periode, daarna kwam een opleving van zijn passie voor
de franse taal. Als eind dertiger ontdekte hij – terugkijkend naar het verleden – 
hoe de essentie van kinderjaren en puberteitsliefde in gedichten te vangen, 
daarbij ontstonden voor het eerst ook Franstalige dichtprestaties. 
Uit die tijd dateren de - later veelgeprezen - gedichten 'Ode aan Groningen
en 'Si tu m'aimes'. 

 

Ontdekking van de podia 

Tot begin jaren 80 kwam het werk van JohnN nog steeds niet onder ogen van 
publiek, maar hij begon steeds meer te schrijven. Vanuit de herinnering van de
oorlogs- en eerste na-oorlogsjaren schreef hij een viertal gedichten 
'Onverdraaglijk', 'Vrede', 'Amsterdam huilt' en 'Verzwegen verhalen'. 
Twee ervan werden gelezen bij de 4 mei herdenking in theater 'Corrosia' te Almere
in 1985 
In de Provincie Flevoland - JohnN woonde na zijn zeevaartjaren achtereenvolgens
in Lelystad en Almere - kwam hij in contact met een kleine kring mensen, even
gegrepen door de poëzie, toen hij vaste bezoeker werd van "Sunsation": een 
jaarlijks openlucht-zonnewendefeest in het Robert Morris Observatorium nabij 
Lelystad, dat gehouden wordt vanaf 1982. 
Hier waren de 'groten' te horen en binnen 'handbereik' om mee van gedachten te
wisselen. Inspirerende ontmoetingen met Nico Scheepmaker, Johnny van Doorn,
Remco Campert, Simon Vinkenoog, Jan Wolkers, om er maar enkele te noemen.
Allemaal grootheden waarmee hij nog in levende lijve mee van gedachten heeft
kunnen wisselen. Van die oude garde is alleen Remco Campert nog in leven. 

Festival Sunsation zonnewendefeest Robert Morris Observatorium 

 

Optreden tijdens het tweede Drentse Festival in augustus 2008 
In de zon...

De waardering en erkenning die in de latere jaren 90 zijn poëzie eindelijk ten 
deel viel werd een nieuwe stimulans. Naast dichten werd ook het schrijven van
columns opgevat. Een korte periode kwam een verbintenis tot stand met een 
internet provider voor een wekelijkse column. Helaas werd door forse bezuiniging
in de ICT wereld dit veelbelovende contact vrijwel in de kiem gesmoord. 
Maar via de pas opgerichte groep Vrije Schrijvers van de Badcuyp in Amsterdam
kwam JohnN op de literaire podia terecht. In 2000 en 2001 trad hij o.a. op in 
'De Cirkel' Heerenveen, 'de Buitensociëteit' Zwolle, 'de Badcuyp' Amsterdam, 
'Paleis op de Dam' en 'De kade' in Zaandam, 'Jambe-de Plataan' in Delft. 
Vanuit het publiek kwam ook de vraag naar een bundel. 
Zo kwamen in 2001-2002 'Aanraking', 'Seizoenen' en 'Zeearmen'.tot stand.
Bij de Winterwende-editie van "Sunsation" stond hij in december 2001 eindelijk 
zelf als deelnemer op dit podium - na 18 jaar bijwonen als bezoeker. 
Samen met Job Degenaar en Eva Gerlach.
In de sneeuw...
   

© Copyright foto´s Hernehim Cultuur - eigen foto´s.

Internet en radio 
   
In 2000-2001 publiceerde JohnN in totaal 60 oudere en nieuwe gedichten op de 
poëzie internetsite Poetry Alive! Twee ervan 'Knagend' en 'Eerste verraad' werden
door de redactie van NCRV Radio geselecteerd voor hun programma 'Nachtlicht'.
Daarmee kwam een contact tot stand met de toenmalige redacteur Daan de Wit 
en schreef JohnN in de zomer 2001 een tweetal columns voor dit programma:
'Liefdespoëzie' en 'Erotiek'. Een half jaar lang - t/m december 2001 - las hij 
wekelijks 'live' een themagedicht voor de NCRV microfoon. 
Intussen nam JohnN al deel aan de redactie van de literaire internetsite Hernehim
Cultuur.
In die hoedanigheid was hij de motor achter de totstandkoming van een 
eerste anthologie van getalenteerde internetdichters en dichteressen: 
de beste gedichten op Hernehim Cultuur van jan t/m juni 2002, uitg.oktober 2002:
"Dichters uit het web". De bezoekers bepaalden de selectie, samen met 17 
andere bekroonde auteurs staat JohnN er zelf in met 2 gedichten: 
'Ad Fundum' en zijn meest dierbare 'Ode aan Groningen'. 
Een gedicht uit de bundel 'Zeearmen' werd geselecteerd door een jury olv Simon
Vinkenoog om opgenomen te worden in een bloemlezing. Het werd het gedicht 
'Aan het land ontkomen' dat gepubliceerd is in het 'alternatieve boekenweek-
geschenk', de Vrije Boekenbonus van april 2003. 
In 2004 werd in Kaapstad, Zuid Afrika door Lina Spies een bundel samengesteld 
uit werk van Zuid Afrikaanse en Nederlandse dichters. 
In deze bundel "Nacht van die Muse" werden naast gedichten van Tsead Bruinja 
ook een drietal gedichten van JohnN opgenomen. 
In hetzelfde jaar stond hij in Groningen op "Dichters in de Prinsentuin". Door een
misverstand werd zijn ingezonden gedicht niet in de verzamelbundel van dat jaar
opgenomen. In Zuid Afrika verscheen een nieuwe bloemlezing in 2006: 
"Sewe Branders"
,
samengesteld door Floris Brown met medewerking van Ronnie 
Belcher. Samen met de dichters Bram van der Wurff en Peter van Halderen was 
JohnN een van de drie Nederlandse internetdichters die ruime aandacht kregen in 
deze anthologie waarin verder alleen maar Afrikaanse dichters. 
Het jaar 2007 weer terug in Groningen en de verzamelbundel "Dichters in de 
Prinsentuin"
bevatte deze keer wel een gedicht uit het tijdens dit festival 
voorgedragen werk: 'Yemen'. 

 

 
Actuele agenda van optreden 
 

Optreden van John Zwart in de komende periode: 

JohnN loopt met Stadsdichter Sylvia Hubers door Haarlems hart op Hemelvaartsdag

Van de Haarlemse Dichtlijn - Op donderdag 2 juni 2011 (Hemelvaartsdag) wordt in de
Vishal met een optreden van Boudewijn de Groot de Haarlemse Dichtlijn geopend. Aanvang 12:00u. Vervolgens trekt stadsdichter Sylvia Hubers met een gezelschap van 
vier dichters, onder wie HC redacteur John Zwart, langs verschillende markante punten 
in het stadcentrum van Haarlem waar wordt voorgedragen. Haarlem verwelkomt vele 
dichters op verschillende podia en in de horeca gelegenheden, onder andere in Taverne
De Waag
aan het Spaarne waar JohnN ook optreedt vanaf 15:45u. Entree overal gratis. 
Een bloemlezing met een gedicht van alle deelnemers wordt u tijdens het feest voor de
vriendenprijs van 10 euro aangeboden. 
Komplete programmering op de Haarlemse Dichtlijn site

Met JohnN en andere dichters wandeling "Landelijke liefde" lopen met Pinksteren 

De literaire website Hernehim Cultuur maakt op maandag 13 juni (tweede Pinksterdag) 
een poëtische themawandeling over leven en werk van dichter Jan Jacob Slauerhoff
(1898-1936) door Midden-Friesland met als titel "landelijke liefde". In Jorwert (Frl.) en
langs andere dorpen die in de jonge jaren van Slauerhoff een rol speelden besteden we
aandacht aan culturele onderwerpen en bijzondere gebouwen, krijgt u anekdotes te horen
en zal uiteraard ook poëzie klinken van de dichter die daar, of in de omgeving is ontstaan. 
De wandeling in het kader van het 75e sterfjaar van de dichter viert ook 't 10 jarig bestaan 
van Hernehim Cultuur. We starten in Jorwert vanaf de 19e eeuwse Herberg waar we
samenkomen vanaf 11:00u. Om 12:00u beginnen we aan de route van 12 km die ons door
natuur, langs beeldentuin en oude bouwwerken voert. Alle Informatie pagina activiteiten

Algemeen: 

Naast "Dichters in de Prinsentuin" van Groningen zijn er nog podia als
het "OBA Open Podium" op de zaterdagmiddagen in de hoofdvestiging
van de Amsterdamse Openbare Bibliotheek bij het Centraal Station, 
"Midzomerschans"
op het eiland  Texel en "Woorden in de Waagschaal"
in de Oude Waag van Haarlem de plekken waar hij graag optreedt.
Ook in het roemruchte dichterscafé Eijlders aan het Leidseplein in 
Amsterdam is hij een graag geziene gast. 
 
"Hernehim Cultuur"
organiseert met gemiddelde tussenpozen van 
een jaar ook podia en workshops die door JohnN worden gepresenteerd.
Voor de radio is hij nog heel incidenteel te beluisteren in het nachtprogramma
"Casa luna" van 0:00-2:00u maar er bestaat geen vast redactiecontact meer.  
Wat het internet betreft, daar  is hij nog steeds aan "Hernehim Cultuur"
verbonden als eindredacteur.  

 

 

Bundels en gedichten 
 

Knagend

we ontzien elkaar
in hart vochtig stil-
zwijgen, ontkennen het
galmen in de ruimte
van laatst gesproken
woorden wat nog klinkt,
onze zintuigen verstokt
omdat de schaduw
van die ontvreemde
nacht ons verstomt
met haar gewicht.

onmogelijk kan ik
vragen of ook zij
de prairiehond kent
die met trage tanden
knaagt in de holte
van ons lijf...

een lege kamer vult
verstikkend vol
met delend
zeer.

raak mij niet aan!
dit is te teer.

© JohnN
'Nachtlicht' - juli 2001

 

Aanraking - maart 2001 (eerste druk) 
                  juni 2003 (tweede druk) 

thermisch gebonden met geplastificeerd omslag 
oktober 2005: derde druk (bijna uitverkocht) 

Zeedistels

hoog bovenop het duin
komt je alles overheen
ranselende stormen
dekken met korsten zout
slagregens spoelen af
tot weer andere tijden
de zon steeds hoger klimt
het zand te branden met
ondragelijke gloed begint
en roostert van twee zijden.
is daar je element,
wie daar nog kan gedijen
is aan de zee verknocht
en met de kust vervlochten.

© JohnN
"Zeearmen" - febr 2002,
"Distelbloemen" - sept 2002.

 

Seizoenen - sept 2001 (eerste druk) 

thermisch gebonden met geplastificeerd omslag
(bijna uitverkocht, geen herdrukken) 

 

Ode aan Groningen

Van Turfsingel naar de
Noorderhaven waarna heel
abrupt het ommeland ons
welkom heette,
liepen we langs het water

tot zich een mooi plekje
aan de oever bood,
jij in je blije zomerjurk
en ik in verlegenheid,
gewoon wat praten over

niets, een vogel in de vlucht
en zag je die vis? En peinzend
zwijgen, toekomst veel te ver,
een snoepje, een slokje fris.
Daarna terug, daar waren weer

de stadscontouren. Mijn hand
in licht beroeren van dunne
stof, één enkel streel langs vlecht,
die was zo lang… wat wisten wij
van het geluk dat bij ons was,

we waren jong, heel jong nog
en bovenal heel bang.

© JohnN
"Dichters uit het web" - okt 2002

 

Zeearmen - febr 2002 (eerste druk) 
                 okt. 2005 (tweede druk)

thermisch gebonden met geplastificeerd omslag 
2005: tweede druk uitverkocht 
op verzoek nog een zeer kleine oplage herdrukken zomer 2009. 
(nog enkele exemplaren beschikbaar - geen verdere herdrukken.) 

Links en contact

Lezers kunnen contact opnemen met de auteur via het redactie reactie  adres

Werk van de auteur te bestellen

Rechtstreeks bij de auteur kunnen de volgende werken worden besteld:

Aanraking - maart 2001. 2e druk 2003 - 20 liefdesgedichten - € 9,oo
Seizoenen -
sept  2001. 20 gedichten van beschouwing, natuur en nostalgie - € 9,oo
Zeearmen - febr  2002. 2e druk 2005. 3e druk 2007 - 20 zoutwatergedichten - € 9,oo
Alle 3 titels
inééns besteld, tezamen voor € 25,oo 
Alle prijzen voor enkele bundels exclusief verzendkosten (.€ 1,80)
Alle 3 titels inééns besteld, zonder toeslag van verzendkosten, franco huis.


 

Hernehim Cultuurpagina's  


De culturele pagina's worden onafhankelijk geredigeerd en mede mogelijk gemaakt door Hernehim Beheer bv